مجموعه های آموزشی

کلیه مطالب موجود در سایت

برای یافتن مطلب مورد نظر ، آن مطلب را در کادر جستجو وارد کنید

عنوان مطلبموضوع / نام درسمربوط به مبحثپایه درسیلینک خرید
آب در روی خشکیعلوم تجربیزمین شناسیهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
آب در هواعلوم تجربیزمین شناسیهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
هوازدگیعلوم تجربیزمین شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
کانی هاعلوم تجربیزمین شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
ساختار زمینعلوم تجربیزمین شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
کاربرد سنگ ها و کانی هاعلوم تجربیزمین شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
فراتر از زمینعلوم تجربیزمین شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
زمین ساخت ورقه ایعلوم تجربیزمین شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
سرگذشت زمینعلوم تجربیزمین شناسیعمومیتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دسته بندی موادعلوم تجربیشیمیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
ماده و ویژگی های آنعلوم تجربیشیمیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
تغییرات مادهعلوم تجربیشیمیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
اتم ها و ترکیبات شیمیاییعلوم تجربیشیمیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
مدل های اتمیعلوم تجربیشیمیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
انرژیعلوم تجربیفیزیکهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
اثر گرما بر حالت موادعلوم تجربیفیزیکهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
اثر گرما بر حجم موادعلوم تجربیفیزیکهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
حرکتعلوم تجربیفیزیکنهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
نیروعلوم تجربیفیزیکنهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
نور و ویژگی های آنعلوم تجربیفیزیکهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
موجعلوم تجربیفیزیکعمومیتوضیح درس با شکل و انیمیشن
گرماعلوم تجربیفیزیکهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
بارالکتریکیعلوم تجربیفیزیکهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
فشارعلوم تجربیفیزیکنهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
جریان الکتریسیته و مغناطیسعلوم تجربیفیزیکهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
کار ، انرژی ، توانعلوم تجربیفیزیکهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دنیای گیاهانعلوم تجربیزیست شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
گوناگونی جاندارانعلوم تجربیزیست شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
جهان جانورانعلوم تجربیزیست شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
آدمی و میکروب هاعلوم تجربیزیست شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه گردش خونعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
غذا و سلامتیعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه گوارشعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
خونعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
سلولعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه تبادل موادعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
آدمی و محیط زیستعلوم تجربیزیست شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
نوجوانی و بلوغعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه حرکتیعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه عصبی و هورمونیعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
تولید مثلعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
قدرت فشار هواعلوم تجربیفیزیکنهمآزمایش
جزوه فصل 1 علوم نهم - مواد و نقش آنها در زندگیعلوم تجربیشیمینهمجزوه سؤال و جواب
آزمایش آب ضد جاذبهعلوم تجربیشیمیعمومیآزمایش
جزوه آموزشی علوم نهم - فصل 2 - ترکیبات شیمیاییعلوم تجربیشیمینهمجزوه درسی
دانلود تمام محتوای مطالب علوم به صورت یک جاعلوم تجربیعمومیعمومیدانلود فایل توضیح درس با شکل و انیمیشن
سؤالات آزمون پیشرفت تحصیلی به صورت exeتمام دروسعمومیعمومیآزمون تستی تمام دروس متوسطه اول در دو سطح عادی و پیشرفته
سؤالات آزمون پیشرفت تحصیلی به صورت wordتمام دروسعمومیعمومیآزمون تستی تمام دروس متوسطه اول در دو سطح عادی و پیشرفته
جزوه علوم نهم - فصل 10 - نگاهی به فضاعلوم تجربیزمین شناسینهمجزوه درسی به صورت سؤال و جواب
نرم افزار برنامه ریزی کلاس هارایانهبرنامه ریزی کلاسمدیران مدارسبه کمک این برنامه می توان کلاسهای مدرسه را برنامه ریزی کرد
آموزش تایپ ریاضی در محیط wordرایانهآموزش رایانهعمومینحوه تایپ فرمول های ریاضی در محیط word
پاورپوینت علوم نهم - فصل 1علوم تجربیشیمینهمپاورپوینت
کارنامه نمرات امتحانات داخلیرایانهاکسلمدیران مدارسکارنامه در قالب نرم افزار اکسل (EXcel) برای ارائه کارنامه
جزوه علوم نهم فصل 2 - رفتار اتم ها با همعلوم تجربیشیمینهمجزوه سؤال و جواب
جزوه علوم هشتم - فصل 1 - مخلوط و جداسازی موادعلوم تجربیشیمیهشتمجزوه سؤال و جواب
جزوه علوم هشتم - فصل 2 - تغییرات شیمیایی در خدمت زندگیعلوم تجربیشیمیهشتمجزوه سؤال و جواب
نرم افزار تولید محتوای الکترونیک نگارارایانهتولید محتوای الکترونیکعمومیتولید محتوای الکترونیک دروس
نرم افزار print screenرایانهprint screenعمومیعکس برداری از صفحه نمایش کامپیوتر
ریاضی تستیریاضیریاضی
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
error: Content is protected !!